Börja nu
Börja nu

Handelsvillkor

Senast uppdaterat den 29 juni 2023

Allmänt

Har du frågor om våra handelsvillkor är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post: info@fitforlivet.se

Dessa villkor gäller för www.fitforlivet.se, inklusive tjänster kopplade till prenumerationer (medlemskap) och individuella köp.

Tjänster

Engångsköp
Vid köp av enstaka konsultation, läkarintyg eller blodprov sker betalning i förskott och efter betalning får kunden tillgång till en onlinekonsultation med läkare, sjuksköterska eller klinikdietist. Beloppet för konsultationen betalas omedelbart i samband med köp av konsultation. Konsultationen sker antingen skriftligt eller via video. Ett samråd innebär ett svar på en förfrågan.

Köp av prenumeration

FIT för LIVET tillhandahåller olika prenumerationstjänster/medlemskap som ger tillgång till individuell rådgivning från en specialistläkare och sjuksköterska med särskild viktminskningsexpertis, ett recept på exakt den typ av aptitdämpande bantningsmedicin som matchar dina viktminskningsmål, medicinsk rådgivning om medlems- specifik behandling och dosering, ett obegränsat antal uppföljningssamtal efter dina behov, vilket gör dig kunnigare om din medicinering, kost, vanor, träning, livsstil och eventuella biverkningar, samt motiverande mejl, nyheter och tips från proffs, som säkerställer effektiv och varaktig viktminskning.

Abonnemang betalas i förskott för den period som ingår i teckningsperioden. Alla prenumerationer löper automatiskt tills de avslutas.

Innan du tecknar ett abonnemang får du alltid separat information om pris, att abonnemanget fortlöpande förnyas, eventuell bindningstid och tjänster som ingår i abonnemanget.

När du tecknar ett prenumerationsavtal eller ändrar ett befintligt prenumerationsavtal skickar vi ett kvitto till kortinnehavaren till den e-post som är kopplad till användarprofilen.

Uppsägning och automatisk förnyelse av abonnemang

Månadsabonnemang
För månadsabonnemang kan du säga upp prenumerationen när som helst och utan anledning. Det finns ingen bindningstid. Du kommer att fortsätta att ha tillgång till vårdkonsultationer fram till slutet av den aktuella prenumerationsperioden, men får ingen återbetalning för den aktuella faktureringsperioden. Du avbryter din prenumeration via ditt konto på FITforLIVET.se eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@FITforLIVET.se

I händelse av överanvändning eller missbruk förbehåller sig FIT för LIVET rätten att säga upp ett abonnemang utan anledning.

24 veckors abonnemang
24-veckorsprenumerationen förnyas också automatiskt. Betalning sker för totalt 24 veckor. De första 24 veckorna plus innevarande månad är bindande. Du kan då säga upp abonnemanget med en månads uppsägningstid. Om du säger upp abonnemanget innan utgången av de 24 veckorna går du dock miste om den erhållna rabatten, som endast tilldelas som en följd av att du valt att betala för 24 veckor i taget. Du kommer att få tillbaka resterande belopp om du har förbetalt i 24 veckor efter den första bindningsperioden på 24 veckor (5 månader plus innevarande månad). Du avbryter din prenumeration via ditt konto på FITforLIVET.se eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@FITforLIVET.se

I händelse av överanvändning eller missbruk förbehåller sig FIT för LIVET rätten att säga upp ett abonnemang utan anledning.

Priser och betalning

Alla priser är i svenska kronor (SEK) och är undantagna från moms. Vi accepterar följande betalningsmetoder: Visa och MasterCard.

Vi använder Stripe för vår prenumerationsbetalningslösning.

Prenumerationsbetalning och samtycke

När du har ingått avtal om att köpa ett medlemskap kommer betalning för den första månaden eller för de 24 veckorna (se prenumerationsalternativ ovan) att dras från ditt betalkort. Betalning för efterföljande månader/perioder dras automatiskt så länge prenumerationen är aktiv. Genom att ange ditt kreditkort som en del av den första betalningen ger du ditt samtycke till att FIT för LIVET löpande, automatiskt och i förväg drar beloppet från ditt konto i enlighet med ingånget avtal och 82 § betalningslagen.. Du kan återkalla ditt samtycke till detta. Om du återkallar ditt samtycke till att FIT för LIVET får använda dina betalkortsuppgifter, motsvarar detta en uppsägning. Du är dock fortfarande skyldig att säkerställa rätt tid betalning av förfallna belopp i enlighet med ingånget avtal.

Genom att ange ditt betalkort samtycker du vidare till att FIT för LIVET, som en del av en eventuell framtida överföring av tillgångar, kan överföra ditt betalningsavtal till en ny verklig gäldenär (köpare) i enlighet med 82 §.

Det är ditt ansvar att dina betalkortsuppgifter uppdateras vid utgång, blockering, förlust eller liknande.

Om abonnemanget inte betalas i tid har FIT för LIVET rätt att spärra åtkomst till tjänsten. Tillgången till tjänsten öppnas igen efter att betalning erhållits, om inte FIT för LIVET tidigare har sagt upp abonnemanget.

Om ditt kort löper ut eller avvisas kommer vi att skicka dig minst två påminnelser innan vi stänger av din prenumeration.

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt enligt konsumentköpslagen. Ångerrätten beräknas från mottagandet av orderbekräftelsen. För att utöva ångerrätten måste du meddela oss ditt beslut att frånträda avtalet i ett otvetydigt uttalande (t.ex. per post eller e-post). Du kan skicka oss ett e-postmeddelande på info@fitforlivet.se. Du kan välja att använda standardformuläret för uttag som finns längst ner i detta dokument, men detta är inget krav. Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi i princip alla betalningar som vi kan ha fått från dig utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 14 dagar från det datum då vi fick besked om ditt beslut att ångra ditt köp. Vi återbetalar pengarna till ditt bankkonto. Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter till följd av återbetalningen.

Däremot frånfaller du ångerrätten om du har gjort din första onlinekonsultation innan utgången av de 14 dagarna. Genom att du godkänner Villkoren ger du även ditt uttryckliga samtycke till avstående från ångerrätten efter att det första samrådet genomförts, jfr 18 § mom. Konsumentköpslagen. 2, nr 2.

Förändringar av priser och handelsvillkor

FIT för LIVET kan komma att ändra abonnemang och priser från tid till annan, inklusive till följd av funktionsförändringar, ändrad lagstiftning, inflation, nya ägare, reglering eller praxis. Prisändringar eller abonnemangsändringar kommer dock inte att gälla förrän 30 dagar efter att du har blivit meddelad. Du kan säga upp abonnemanget under uppsägningstiden om det sker betydande förändringar. Att ändra priser kommer alltid att göra en betydande förändring.

FIT för LIVET kan också göra tillägg eller ändringar i dessa villkor. Kunden är bunden av de villkor som gäller vid den tidpunkt då kunden tecknade abonnemanget, om inte FIT för LIVET meddelar kunden om villkorsändringar. Ändringarna gäller dock tidigast 30 dagar från det att kunden har informerats om ändringarna

Förbehåll

FIT för LIVET reserverar sig för tryck- och prisfel.

FIT för LIVET ansvarar inte för haverier eller bristande tillgång till webbplatsen, haverier i strömförsörjning eller internetuppkoppling, vandalisering av systemet (både fysiska såväl som datavirus och hacking), missbruk av personuppgifter eller andra förhållanden och omständigheter utöver deras kontroll.

Medicinska tjänster

Tjänsterna omfattar konsultationer med läkare och följer de vid var tid gällande reglerna för medicinsk praxis.

Anslutna läkare har en svensk och/eller dansk läkarlicens. Biträdande läkare får inte ha tidigare eller pågående klagomål som anses strida mot deras arbetsbeskrivning.

Anslutna läkare är skyldiga att iaktta omsorg och samvetsgrannhet i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, inklusive vid användning av assistenter, ekonomisk förskrivning av läkemedel m.m.

Anslutna läkare är skyldiga att lämna de anmälningar som av folkhälsoskäl krävs av hälsomyndigheterna samt att fullgöra den informations- och anmälningsskyldighet som i övrigt åligger dem enligt lagstiftningen.

Sjukvårdspersonalen har journalföringsskyldighet, det åligger varje auktoriserad vårdpersonal som en del av verksamheten som behandlar en patient.

Du uppmanas att rapportera biverkningar med läkemedel till Läkemedelsverket. Om du tror att ett behandlingsfel har inträffat bör du rapportera det till IVO.

Patientansvar

Det är patientens ansvar att ge korrekt och relevant information till läkaren. I särskilda fall kan läkaren finna det nödvändigt att få information om patienten via patientens journal och e-recept). Observera att privatpraktiserande specialister tills vidare kommer att bli föremål för strängare uppföljningskontroller vid postning i e-journalen och ett brev kommer att skickas till patienten, då det ännu inte går att göra en automatisk koppling mellan specialist och patienten.

Ansvarsfriskrivning

FIT för LIVET kan endast hållas ansvarigt för det nominella värdet av de tjänster som erbjuds.

Varje länk till en tredje parts webbplats är utan ansvar från FIT för LIVET. FIT för LIVET tar inget ansvar för eventuella skador på kunden till följd av en nedladdning eller eventuella virus etc.

Nedladdning (hemtagning från denna server) av dokument sker på användarens eget initiativ och ansvar.

Överlåtelse

Prenumerationer är personliga och kan inte överlåtas helt eller delvis till annan person.

Cookies

I samband med användningen av webbplatsen lagras en eller flera cookies på den enhet kunden använder. Den fullständiga beskrivningen av vår användning av cookies kan läsas genom att klicka på “anpassa dina cookieval” längst ner på webbplatsen.

Tekniska krav på kundens datorutrustning

Vi försöker optimera tekniken på hemsidan så att den fungerar i den senaste versionen av alla de mest använda webbläsarna (Firefox, Chrome, Edge, Safari) och operativsystem (Windows, Mac OS, Linux).

Rättigheter och copyright

Alla rättigheter till webbplatsen och tjänsterna tillhör FIT för LIVET. Med abonnemangsavtalen erhålls endast nyttjanderätt.

Reklamationer och klagomål

Du har rätt att reklamera våra tjänster om du anser att tjänsterna inte levde upp till vad som avtalats, utlovats eller antagits.

Om du vill reklamera Tjänsterna, vänligen kontakta oss så snart som möjligt och inom rimlig tid efter att du har blivit medveten om bristen:

FIT for LIVET ApS
Mail: info@fitforlivet.se

När du kontaktar oss ska du förklara vad felet är och skicka kopia på fakturan/kvittot på köpet. FIT för LIVET behandlar reklamationen så snabbt som möjligt och inom rimlig tid. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig med vår bedömning av om klagomålet är berättigat eller inte.

Du kan även klaga till ARN Allmänna reklamationsnämnden, Centrum för reklamationslösning, Toldboden 2, 8800 Viborg, om reklamationen gäller själva abonnemanget eller villkor i dessa villkor. Du kan klaga till Center for Complaint Resolution via www.naevneneshus.dk. Du kan även klaga via EU-kommissionens klagomålsportal online. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som bor i ett annat EU-land. Klagomål kan lämnas här: ec.europa.eu/odr. Klagomål om vårdbehandling ska skickas till Myndigheten för patientklagomål skickas till IVO.

Val av lag och plats
Dessa villkor är föremål för dansk lag. Eventuella regler om lagval och FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (“CISG”) gäller inte.

Varje tvist som kan uppstå till följd av eller i samband med dessa handelsvillkor måste avgöras av danska domstolar.