Börja nu
Börja nu

Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 29 juni 2023

På FIT for LIVET ApS (“FIT för LIVET”, “vi”, “oss” eller “vår”) prioriterar vi konfidentialitet och datasäkerhet. Denna integritetspolicy gäller för vår behandling av personuppgifter i samband med aktiviteter som omfattas av vår webbplats https://fitforlivet.se/ / https://fitförlivet.se/ (“Webbplatsen”) och när du får rådgivning från oss eller kommunicerar med oss på något annat sätt.

Integritetspolicyn anger riktlinjerna för FIT för LIVET:s behandling av dina personuppgifter. Integritetspolicyn ger dig också den information som du har rätt att få i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du måste läsa Integritetspolicyn innan du lämnar dina personuppgifter till FIT för LIVET.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är:
FIT for LIVET ApS
CVR-nummer: 43 65 06 45
Adress: Strandvejen 276B, 2920 Charlottenlund
E-mail: info@fitforlivet.dk

2. Typer av personuppgifter, ändamål, rättslig grund och radering
FIT för LIVET samlar in information direkt från dig på följande sätt:
Genom din användning av webbplatsen
När du kontaktar oss eller kommunicerar med oss via videokonsultation online, telefon eller e-post
FIT för LIVET kan också i vissa fall samla in information från e-recept och dina medicinska journaler via din egen läkare.
Dina interaktioner, köp av tjänster och, i vissa fall, givna samtycken avgör vilka delar av avsnitt 2 i denna Integritetspolicy som är relevanta för dig.

2.1 Behandling inom hälso- och sjukvård
Typ av personupplysningar
Vi behandlar följande personuppgifter om dig när du får vårdbehandling online som ett resultat av ditt köp av medlemskap:

Allmänna personupplysningar

 • Ditt namn
 • E-postadress
 • Yrkestitel
 • Din ålder
 • Ditt kön
 • Födelsedatum
 • Telefonnummer
 • Korrespondens
 • Personnummer (konfidentiella personuppgifter)

Känsliga personuppgifter

 • Hälsouppgifter som är nödvändiga att behandla för att tillhandahålla sjukvård (t.ex. medicinering, symtom och sjukdomar).

Syfte och rättslig grund
FIT för LIVET gör en första bedömning av den vård du behöver. Vi gör detta för att bedöma hur din fortsatta behandling ska göras och för att ge dig rätt vårdbehandling, coachning, utbildning och rådgivning online. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att kunna utfärda korrekta recept.

Dina personuppgifter behandlas för att fullgöra det avtal som ingåtts med dig i syfte att kontrollera sjukdomar och hantera hälsotjänster, jfr artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen (allmänna personuppgifter), avsnitt 7.3 i den danska dataskyddslagen, jfr artikel 9.2 b i den allmänna dataskyddsförordningen (känsliga personuppgifter) och avsnitt 11.2.4 i den danska dataskyddslagen, jfr avsnitt 7.3 i den danska dataskyddslagen (personnummer).

Lagringstid
Uppgifter som omfattas av kraven på journalföring sparas i 10 år från den sista anteckningen i journalen i enlighet med relevant lagstiftning. Detta beror på att läkare kommer att ha tillgång till dina journaler. Raderingsperioden fastställs i enlighet med förordningen om patientjournaler för behörig hälso- och sjukvårdspersonal (Den verkställande ordern om journalhållning). Journaler som är föremål för klagomål, inspektioner eller ersättningsärenden raderas efter det att ärendet är slutligt avgjort om ärendet sträcker sig längre än 10-årsperioden.

2.2 Journalföring
Typ av personuppgifter
Vi behandlar följande personuppgifter om dig när vi behöver föra in din information i journalen:

Allmänna personuppgifter

 • Ditt namn
 • E-postadress
 • Yrkestitel
 • Din ålder
 • Ditt kön
 • Födelsedatum
 • Telefonnummer
 • Korrespondens
 • Personnummer (konfidentiella personuppgifter)

Känsliga personuppgifter

 • Hälsoinformation som är nödvändig att behandla för att tillhandahålla hälso- och sjukvård (t.ex. medicinering, symtom och sjukdomar)

Syfte och rättslig grund
Vi behandlar ovanstående personuppgifter för att uppfylla vår lagstadgade skyldighet att föra patientjournaler i enlighet med den danska förordningen om journalföring. Vi omfattas av denna skyldighet eftersom behandlingen och rådgivningen utförs av våra läkare.

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (allmänna personuppgifter), artikel 9.2 b i dataskyddsförordningen (känsliga personuppgifter) och § 11.2.1 i den danska dataskyddslagen (personnummer), jfr. registerförordningen (personnummer).

Lagringstid
Information som omfattas av registerkraven lagras i 10 år från den sista anteckningen i registret i enlighet med relevant lagstiftning.

2.3 Kvalitetssäkring, statistik och analyser
Typ av personuppgifter
Vi behandlar följande personuppgifter om dig via din patientjournal för kvalitetssäkring, statistik och analyser samt för att förbättra vår service:

Allmänna personuppysningar

 • Namn
 • Yrkestitel
 • Ålder
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Vätskeintag
 • Kostintag
 • Sömn
 • Motion
 • Personnummer (konfidentiella personuppgifter)

Känsliga personuppgifter

 • Hälsouppgifter (t.ex. medicinering, symtom och kombinationer av vanliga personuppgifter som kan leda till slutsatser om din hälsa).

Syfte och rättslig grund
Behandlingen av personuppgifter i din journal utförs i syfte att sammanställa statistik, utföra kvalitetssäkring samt utveckla och analysera processen, jfr § 42d(2)(2)(2) i den danska hälsolagen och § 10(1) i den danska dataskyddslagen (känsliga personuppgifter), § 6(1)(e) i den danska dataskyddslagen (allmänt intresse) (allmänna personuppgifter) och § 11(2)(3) i den danska dataskyddslagen (personnummer).

Lagringstid
Personuppgifterna behandlas för dessa ändamål endast så länge som det är nödvändigt och FIT för LIVET ser till att uppgifterna anonymiseras så snart som möjligt efter att de har hämtats från din journal. FIT för LIVET behandlar för detta ändamål endast journaler som är mindre än 5 år gamla i enlighet med den danska hälso- och sjukvårdslagen.

2.4 Rättsliga skyldigheter och rättsliga anspråk

Typ av personuppgifter
Vi behandlar följande personuppgifter om dig om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt hälsolagstiftningen (inklusive rapportering etc.) och för att fastställa, försvara och verkställa rättsliga anspråk.

Allmänna personupplyningar

 • Ditt namn
 • E-postadress
 • Yrkestitel
 • Ålder
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Telefonnummer
 • Korrespondens
 • Personnummer (konfidentiella personuppgifter)

Känsliga personuppgiftet

 • Hälsoinformation

Syfte och rättslig grund
Behandlingen av dina personuppgifter sker i syfte att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, jfr artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (allmänna personuppgifter) och artikel 9.2 g i hälsolagstiftningen (känsliga personuppgifter).
Behandlingen av dina personuppgifter sker också på grundval av vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, försvara och göra gällande rättsliga anspråk, jfr artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (allmänna personuppgifter), artikel 9.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (känsliga personuppgifter) och § 11.2.4 i den danska dataskyddslagen, jfr artikel 9.2 f i den allmänna dataskyddsförordningen (personnummer).

Lagringstid
Uppgifter som är föremål för klagomål, inspektioner eller ersättningsärenden raderas efter det att ärendet har avslutats om ärendet sträcker sig längre än 10-årsperioden.

2.5 När du ingår ett medlemsavtal
Typ av personuppgifter
Vi behandlar följande personuppgifter om dig när du betalar för ett medlemskap hos FIT för LIVET

 • Ditt namn
 • Din adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Information om ditt köp och betalning

Syfte och rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter för att ingå ett betalningsavtal avseende medlemskapet, för att fakturera dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt den danska bokföringslagen, jfr artikel 6.1 b respektive artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen.

Ovanstående personuppgifter kan också behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att skicka dig servicemeddelanden, marknadsundersökningar, nöjdhetsundersökningar och för att följa våra villkor, jfr artikel 6.1 f och artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

Lagringstid
Bokföringsmaterial kommer att behandlas i samband med uppfyllandet av den enskilda beställningen, varefter det kommer att lagras i våra bokföringsregister i 5 år från slutet av räkenskapsåret för att uppfylla dokumentationskraven i den danska bokföringslagen. Resterande uppgifter behandlas i enlighet med ovanstående raderingstider för lagring av patientjournaler.

2.6 Kontakta oss, gör ett köp eller boka en kostnadsfri konsultation

Typ av personuppgifter
Vi behandlar följande personuppgifter om dig om du kontaktar oss via webbplatsen eller e-post, inklusive i syfte att boka en kostnadsfri konsultation (t.ex. för att se om du är lämplig att få behandling) eller för att köpa enskilda produkter:

 • Ditt namn
 • E-postadress
 • telefonnummer
 • Längd och vikt
 • Information som du lämnar i samband med din kontakt med oss, inklusive var du hörde talas om FIT för LIVET

Syfte och rättslig grund
Vi registrerar inte uppgifter om ditt BMI (hälsa) om du inte blir kund hos FIT för LIVET.
Ovanstående personuppgifter behandlas på grund av vårt berättigade intresse av att kunna besvara dina frågor, ge dig råd och bättre marknadsföra våra tjänster, jfr artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen, och i vissa fall i syfte att ingå avtal om enstaka köp eller abonnemang, jfr artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

Lagringstid
Om ett avtal ingås kommer vi att behandla dina personuppgifter så länge som du har pågående tjänster hos oss. Uppgifter som omfattas av registerföring lagras enligt ovan i enlighet med hälsolagstiftningen. Om din kontakt inte leder till en kundrelation kommer vi att radera uppgifterna 1 år efter kontakt.

2.7 Användning av bilder, videor och/eller vittnesmål i marknadsföring

Typ av personuppgifter
Vi behandlar följande personuppgifter om dig om du samtycker till publicering av din bild, video och/eller vittnesmål i marknadsföringssyfte:

 • Ditt namn
 • Din ålder
 • Vittnesmål (t.ex. för användning i vår blogg)
 • Din bild, video och/eller vittnesmål som kan innehålla information om din hälsa

Syfte och rättslig grund
Publicering av din bild, video och/eller uttalanden via webbplatsen och/eller sociala medier baseras på ditt föregående samtycke, jfr artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen (känsliga personuppgifter) och artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen (allmänna personuppgifter). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer att ta bort din bild, video och/eller ditt uttalande från webbplatsen och/eller sociala medier.

Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter tills samtycket återkallas eller tills vi väljer att dra tillbaka publiceringen av din bild, video och/eller ditt uttalande. Själva samtyckesformuläret lagras dock i 5 år från den tidpunkt då samtycket återkallas.

2.8 Nyhetsbrev och marknadsföring

Typ av information
Vi behandlar följande personuppgifter om dig om du samtycker till att få nyheter och annat marknadsföringsmaterial från oss:

 • E-postadress

Syfte och rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål på grundval av vårt legitima intresse av att marknadsföra våra tjänster, jfr artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi skickar dock endast marknadsföringsmaterial via e-post på grundval av ditt aktiva förhandsgodkännande i enlighet med avsnitt 10.1 i den danska marknadsföringslagen.

Lagringstid
Dina personuppgifter och det tillhörande samtycket kommer att raderas när samtycket återkallas. Själva samtyckesformuläret lagras dock i 2 år efter återkallandet.

2.9 Tävlingar och event
Typ av personuppgifter
Vi behandlar följande personuppgifter om dig om du väljer att delta i en tävling eller ett event:

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Syfte och rättslig grund
Vi behandlar ovanstående personuppgifter till följd av vårt berättigade intresse av att kunna registrera din anmälan till en tävling eller ett event och i vissa fall för att kunna publicera och meddela dig att du har vunnit ett pris och för att uppfylla tävlingsvillkoren, jfr artikel 6.1 f och artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

Lagringstid
Vi raderar dina personuppgifter 1 år efter deltagande i ett event eller en tävling.

2.10 Skapa en användarprofil

Typ av personuppgifter
Vi behandlar följande personuppgifter om dig när du skapar en användarprofil:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Lösenord
 • Användarnamn

Syfte och rättslig grund
Ovanstående uppgifter kan även inhämtas från Google, Facebook eller Apple om du väljer att skapa en FIT för LIVET-användarprofil via något av dessa medier.
När du skapar en användarprofil behandlar vi ovanstående personuppgifter för att skapa och hantera din användarprofil på din begäran, jfr artikel 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Lagringtid
Vi lagrar dina personuppgifter tills du väljer att radera din användarprofil. Observera att om du tar bort din profil innebär det att vi inte kan ge dig nödvändig rådgivning.

2.11 Cookies, plug-ins och pixlar
När du rör dig på webbplatsen samlas personuppgifter i vissa fall in via cookies, plug-ins och pixlar i form av

 • Ett unikt ID-nummer
 • IP-adress
 • Geografisk plats
 • Digitala fotspår
 • Vilka sidor och webbplatser du besöker
 • Teknisk information
 • Information om ditt beteende och dina intressen

Rättslig grund och syfte
För ovanstående behandling av dina personuppgifter är vi en oberoende personuppgiftsansvarig eller gemensam personuppgiftsansvarig. Behandlingen av personuppgifter i samband med statistiska och funktionella cookies baseras på vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig bästa möjliga upplevelse och tjänster, jfr artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. Behandlingen av personuppgifter i samband med marknadsföringscookies, inklusive på grundval av dina preferenser och intressen, baseras på ditt förhandsgodkännande, jfr artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Dessutom inhämtar FIT för LIVET alltid tillstånd (cookiesamtycke) i enlighet med cookieförordningen innan data och personuppgifter samlas in. Ditt förhandsgodkännande är därför också en förutsättning för insamling av personuppgifter via cookies.

För att behandla personuppgifter i samband med cookies för ovan nämnda ändamål kan vi ge tillgång till dina personuppgifter till tredje parter som, på grundval av ett avtalsförhållande med FIT för LIVET, tillhandahåller relevanta tjänster, t.ex. IT-leverantörer, analysföretag och marknadsföringsleverantörer. Dessutom kan FIT för LIVET i vissa fall lämna ut dina uppgifter till tredje part. För information om tidsfrister för radering och återkallande av samtycke etc., se “Anpassa dina cookieval”, som du kan klicka på längst ner på webbplatsen.

2.12 Sociala medier
FIT för LIVET och leverantörerna av sociala medier är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in i samband med ditt besök på FIT för LIVET:s profil eller sida på de enskilda sociala medierna och för delningen av dina personuppgifter via cookies. FIT för LIVET följer Datainspektionens riktlinjer om gemensamt personuppgiftsansvar och strävar efter att med tillgängliga verktyg och medel på bästa möjliga sätt se till att du får information om behandlingen av dina personuppgifter när du besöker FIT för LIVET:s profiler eller sidor på sociala medier.

FIT för LIVET har profiler på följande sociala medier:

Facebook (Meta Platforms, Inc.)

Facebooks integritetspolicy finns tillgänglig här
Du kan läsa det gemensamma avtalet om dataansvar här
Du kan anpassa dina sekretessinställningar på Facebook här
Du kan utöva dina rättigheter här

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

LinkedIns integritetspolicy finns tillgänglig här
Du kan läsa det gemensamma avtalet om dataansvar här
Du kan anpassa dina sekretessinställningar på LinkedIn här
Du kan utöva dina rättigheter här

Insamling av personuppgifter
När du besöker eller interagerar med våra profiler på sociala medier kan FIT för LIVET och leverantören av sociala medier samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

Information som finns tillgänglig på din profil, inklusive ditt namn, kön, civilstånd, arbetsplats, intressen, bild och stad
Om du har “gillat” eller använt andra reaktioner på vår profil
Kommentarer du lämnar på våra inlägg
Att du har besökt vår profil

Syfte med behandlingen
FIT för Livet behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
Förbättra våra produkter och tjänster, inklusive våra profiler och sidor på sociala medier
Statistik och analys
För att kommunicera med dig om du kommenterar ett inlägg, gör en recension eller skickar ett meddelande till oss
För att du ska kunna kommunicera med andra FIT för LIVET deltagare
Marknadsföring i allmänhet

Leverantörerna av sociala medier behandlar bland annat dina personuppgifter för följande ändamål:
Förbättring av deras annonseringssystem
För att förse FIT for LIFE med statistik som leverantörerna av sociala medier sammanställer på grundval av ditt besök på våra profiler och sidor, bland annat
Annonsering och anpassning av aktiviteterna på webbplatsen.

Grunder för behandling
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på de grunder som anges nedan:
Legitima intressen: FIT för LIVET baserar behandlingen av dina personuppgifter på vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med och marknadsföra oss till dig på våra sociala medieprofiler, samt vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster (artikel 6.1 f i GDPR).

Leverantörerna av sociala medier baserar behandlingen av dina personuppgifter på sina legitima intressen, inklusive deras intresse av att förbättra sitt annonssystem och tillhandahålla statistik till FIT för LIVET, som leverantören av sociala medier sammanställer, till exempel på grundval av ditt besök på FIT för LIVET:s profil eller sida på sociala medier. Dessutom har leverantörerna av sociala medier ett berättigat intresse av att tillhandahålla en innovativ, personlig, säker och lönsam tjänst (artikel 6.1 f i GDPR).

Om du själv publicerar information om din hälsa: Genom Facebook-gruppen kan du välja att dela information om din hälsa med medlemmarna i gruppen. FIT för LIVET behandlar denna information som ett resultat av att du tydligt har offentliggjort denna information (artikel 9.2 e i den allmänna dataskyddsförordningen). FIT för LIVET behandlar dock inte uppgifterna för egna ändamål annat än för att göra Facebook-gruppen tillgänglig så att du kan kommunicera med andra som deltar i liknande FIT för LIVET-program.

Samtycke: Leverantörerna av sociala medier behandlar vissa av dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla via dina sekretessinställningar på de sociala medierna (artikel 6.1 a i GDPR).

Lagringstid
Dina personuppgifter lagras tills de raderas via sociala medier. Du kan alltid radera den information som du själv har lämnat via kommentarer och reaktioner. Uppgifterna kan dock lagras längre i anonymiserad form.
Information om hur länge dina personuppgifter lagras finns i den enskilda sociala medieleverantörens integritetspolicy.

Vem delar leverantörer av sociala medier dina personuppgifter med?
Leverantörer av sociala medier kan dela dina personuppgifter med bland annat följande kategorier av mottagare:

Andra enheter i den grupp som leverantören av sociala medier är en del av
Externa partner som tillhandahåller analys- och forskningstjänster

Annonsörer
Andra personer som besöker vår profil eller sida på sociala medier (i den mån din information är allmänt tillgänglig)
Forskare och andra akademiker

Du kan hitta mer information om vem leverantörerna av sociala medier delar dina personuppgifter med i respektive leverantörs integritetspolicy.

Leverantörerna av sociala medier kan överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer i de enskilda leverantörernas integritetspolicyer.

Du kan läsa mer om vem FIT för LIVET delar dina personuppgifter med i avsnittet “Överföring till personuppgiftsbiträden och utlämnande till andra personuppgiftsansvariga”

3. Överlåtelse till databehandlare och överföring till andra personuppgiftsansvariga
För att uppfylla ovanstående syften kan FIT för LIVET ge tillgång till dina personuppgifter till tredje parter som, baserat på ett avtalsförhållande med FIT för LIVET, tillhandahåller relevanta tjänster. Sådana tjänsteleverantörer kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner enligt databehandlingsavtal. FIT för LIVET använder för närvarande följande databehandlare eller kategorier av personuppgiftsansvariga:

 1. Leverantörer av portal för journalföring (XMedicus).
 2. ‘Leverantörer av e-postsystem och IT-lösningar
 3. Leverantörer av marknadsföringslösningar

I vissa fall kommer det också att vara nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till oberoende personuppgiftsansvariga. Dessa är följande kategorier av mottagare baserat på följande rättsliga grunder:

 1. Advokatbyråer, domstolar och myndigheter (t.ex. Styrelsen för patientsäkerhet) på grundval av vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, försvara och göra gällande rättsliga anspråk (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (allmänna personuppgifter), artikel 9.2 f i den allmänna dataskyddsförordningen (hälsouppgifter) och § 11.2.2.2.2.4 i den danska dataskyddslagen, jfr artikel 9.2 f i den allmänna dataskyddsförordningen (personnummer).

Om dina personuppgifter överförs till personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga som är etablerade i länder utanför EU/EES som inte har en adekvat skyddsnivå, kommer sådan överföring att baseras på Europeiska kommissionens standardavtal. Detta kommer endast att vara fallet i särskilda stödsituationer och dina personuppgifter kommer inte att lagras direkt i osäkra tredjeländer.

4. Säkerhet
Vi värnar om dina personuppgifters konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Därför har vi infört säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna förfaranden uppfyller de fastställda säkerhetsstandarderna och tillämpliga rättsliga krav.
FIT för LIVET har dessutom utvecklat och infört interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst eller obehöriga personers kännedom.

Vår vårdpersonal omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.

5. Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till och en kopia av de personuppgifter som FIT för LIVET behandlar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag.

Du har rätt att korrigera personuppgifter som har blivit inaktuella eller är felaktiga.
Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter raderad eller begränsad, såvida inte FIT för LIVET har rätt eller rättslig skyldighet att fortsätta behandlingen, inklusive till följd av den danska bokföringslagen, bokföringsregler eller pågående rättsliga förfaranden.

I vissa fall har du rätt att få de personuppgifter som FIT för LIVET har registrerat om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att be FIT för LIVET att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Du har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket, innan det återkallas. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta info@fitforlivet.se.

6. Länkar till andra webbsidor
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller deras praxis för insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanas du att läsa webbplatsens och appägarens integritetspolicy och andra relevanta policyer.

7. Frågor och klagomål
Om du har några frågor eller klagomål om denna integritetspolicy eller på hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via info@fitforlivet.se.
Om dina fråhor/klagomål inte löses av oss och du vill ta ärendet vidare, kan du kontakta den danska dataskyddsmyndigheten:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

8. Ändringar av integritetspolicyn
Om vi ändrar eller uppdaterar hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig i förväg. Detta ger dig rätt att invända mot den nya behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid hitta den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats.

Senast uppdaterad den 29 juni 2023

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa vårt innehåll och våra annonser, för att visa funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra partners inom sociala medier, reklam och analys. Våra partners kan kombinera dessa uppgifter med annan information som du har lämnat till dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.
Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att säkerställa tillhandahållandet av den tjänst som du uttryckligen har begärt att få använda. För alla andra typer av cookies måste vi inhämta ditt samtycke.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies sätts av tjänster från tredje part som visas på våra webbsidor.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke gällande cookies på vår webbplats.

Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
Ange ID och datum för ditt samtycke när du kontaktar oss angående ditt samtycke.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: fitförlivet.se, fitforlivet.se
Din nuvarande status: Tillåt vald (Obligatorisk, Marknadsföring).

Ditt samtycke ID: XSzBEtgox8eVGyDVRfYeiOeJZ6eYFeKWEXR2DWc53vz4v+5f22sWzQ==
Datum för godkännande: Onsdagen den 7 februari 2024 kl. 14.01.44 CET

Ändra ditt samtycke | Återkalla ditt samtycke
Cookie-policyn uppdaterades senast den 2/9/24 av Cookiebot: